4. Srpski kongres o putevima
0102030405060708091011
CYR | LAT | ENG


 

5. Српски конгрес о путевима / 30 - 31. мај 2024.

Организатори и суорганизатори конгреса     

Организатор: Српско друштво за путеве "Via-Vita"


Српско друштво за путеве вуче корене из далеке 1934 године, као један од правних сукцесора тадашњег Друштва за путеве, основаног на Техничком факултету у Београду од стране истакнутих стручњака, инжењера, професора и руководиоца у ондашњем путном систему. Оснивачка Скупштина одржана је 17.05.1934. године, а одмах по формирању из Београда је покренута иницијатива да се у ондашњим бановинама, у њиховим седиштима, као и већим градовима, формирају Друштва за путеве и одмах почну са радом. Први часопис који издаје Друштво звао се „Гласник“.

Рад и организација Српског друштва за путеве од 1934. до 1940. године одвијали су се у почетним корацима стварања садржаја рада и организације на својој територији, као и подстицају да се организују Друштва за путеве у преосталим бановинама и већим местима, а такође се радило и на повезивању Друштва са Друштвима суседних земаља и међународним организацијама за путеве. Друштво је имало за циљ да прати и разматра сва стручна питања везана за развој путне мреже, њено модернизовање, унапређење и специјализацију стручног особља на пројектовању, грађењу и одржавању путева. Руководство Друштва је имало посебан задатак да редовно обезбеђује финансијска средства за нормалан рад Друштва, штампање „Гласника“ и друге активности. Финансијска средства су обезбеђивана путем чланарине, реклама у часопису, донација свих заинтересованих организација и појединаца.

Српско друштво за путеве је давало предлоге и своје примедбе на законодавна акта, прописе и стандарде. Редовне скупштине су одржаване годишње, а сваке друге године конгреси, стручна предавања, изложбе посвећене актуелним темама и др. Посебна пажња је посвећена сарадњи са међународним организацијама за путеве као што су: „Стално међународно удружење за конгресе путева“ са седиштем у Паризу (то удружење је 1934. године обележило 20 година постојања) и Удружење Друштава за путеве са суседним државама (Македонијом, Бугарском, Грчком и Румунијом).

После II светског рата Друштво за путеве Србије Via-Vita наставило је са радом 17.05.1953. године на Скупштини која је одржана у Београду. За председника је изабран Радојица Јауковић, дипл.инж.грађ. који је тада био директор Дирекције за путеве Србије. Тада је одлучено и да се издаје часопис „Пут и саобраћај“. Редовно су одржаване годишње скупштине. Друштво је консултовано код доношења свих законских прописа и норматива путног система. Тимови који су креирали рад Друштва, плански су остваривали све идеје, и то посебно када је реч о сарадњи са IRF, AIPCKR и другим међународним организацијама у свету. Српско друштво за путеве је редовно и активно учествовало у раду у Савезу друштава за путеве Југославије.

Српско друштво за путеве наставља традицију досадашњих шеснаест Конгреса организованих на простору на коме је деловало и ово Друштво за путеве. Први Српски Конгрес о путевима одржан 2014. године представља прву манифестацију ове врсте која се одржала у Републици Србији као самосталној држави, а са одржавањем наредних (2016, 2018, 2022), има већ традицију редовног одржавања, у чему се огледа његов посебан значај.

   

Web site: via-vita.rs

Организатор: Јавно Предузеће „Путеви Србије“


Сходно Закону о јавним путевима (Сл. Гласник РС, број 101/05) основано је Јавно Предузеће „Путеви Србије“ за управљање државним путевима. ЈП „Путеви Србије“ обавља послове који се односе на одржавање, заштиту, експлоатацију, развој и управљање државним путевима првог и другог реда у Републици Србији. Уз заштиту и експлоатацију путева ЈП „Путеви Србије“ организује и обавља стручне послове на изградњи, реконструкцији и у управљању саобраћајем на државним путевима у Републици Србији.

Пред ЈП "Путеви Србије" се, данас, постављају задаци од прворазредног националног значаја у области очувања, даље изградње и унапређења путне мреже Републике Србије. Основне обавезе ЈП "Путеви Србије" дате су у Закону о путевима, и у најкраћем то су: Одржавање, заштита, изградња и реконструкција државних путева првог и другог реда које се врши на основу програма радова које доноси ЈП "Путеви Србије", уз сагласност Владе Републике Србије. Приоритетна обавеза је одржавање путева. ЈП "Путеви Србије" је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државних путева првог и другог реда и да омогући безбедно и несметано одвијање саобраћаја на њима. Израда техничке документације, изградња и реконструкција државног пута првог и другог реда, његовог дела или путног објекта уступају се путем јавног надметања. Врло значајна обавеза ЈП "Путеви Србије" је да организује и контролише наплату путарине (посебне накнаде за коришћење аутопута). ЈП "Путеви Србије" спроводи прописе из области путева, организује и контролише послове наплате, посебне накнаде за употребу пута, његовог дела и објекта на њему, тако што: даје услове и сагласности за прикључење прилазног пута на државни пут првог и другог реда; издаје одобрења за постављање натписа поред државних путева првог и другог реда; води евиденцију о стању на државним путевима првог и другог реда и техничких података и катастара за путеве; даје сагласност за постављање водова и инсталација у трупу државног пута првог и другог реда, земљишном појасу и заштитном појасу; издаје дозволе за ванредни превоз; издаје сагласности за постављање објеката и постројења у заштитном појасу поред државних путева првог и другог реда.

Приоритетни циљ рада ЈП "Путеви Србије" је одржавање и обнова постојеће мреже путева, повећање безбедности саобраћаја и побољшање услова одвијања саобраћаја, упошљавање капацитета наших предузећа за путеве и грађевинских предузећа, обезбеђење допунских извора финансирања, директна и ефикасна сарадња са међународним финансијским и стручним организацијама, изградња путева, укључивање у систем брзих саобраћајница европског значаја и повећање средстава за путеве.

   

Web site: www.putevi-srbije.rs

 

Суорганизатор: Грађевински факултет Универзитета у Београду


Грађевински факултет Универзитета у Београду је најстарија и највиша образовна и научна институција у области грађевинарства и геодезије у нашој земљи. Наш факултет има дугу и богату традицију, почеци наставе из области грађевинарства на овим просторима везују се за 1846. годину кад је Књаз Српски Александар Карађорђевић својим указом основао Инџинирску школу у Београду. Стога се ова година налази и на грбу нашег факултета уз латинске речи studere, docere, aedificare које симболизују делатност факултета у области наставе, науке и струке.

Од оснивања самосталног Грађевинског факултета, на њему је дипломирало око 11.600 грађевинских и геодетских инжењера, одбрањено око 540 магистарских и 285 докторских теза. Током овог периода на Грађевинском факултету предавала су велика имена српског градитељства, док је са факултета бирано 16 редовних и 6 дописних чланова САНУ и других иностраних академија.

   

Web site: www.grf.bg.ac.rs

Суорганизатор: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду


Влада ФНРЈ је, 13. септембра 1950. године, донела уредбу којом је основана Висока саобраћајна школа (ВСШ) као "највиша наставно-васпитна и научна установа за спремање високошколских стручњака за експлоатацију саобраћајних средстава појединих грана саобраћаја, научно-истраживачки рад и учествовање у научном решавању проблема из области саобраћаја".

Почетком 1978/79. школске године Саобраћајни факултет се уселио у своју нову зграду у улици Војводе Степе 305. Она располаже са око 13800 м2 корисне површине (32 учионице, 5 амфитеатара, 7 лабораторијских просторија, библиотека, 86 кабинета, 18 канцеларија, сала за седнице и др.). Данас Саобраћајни факултет располаже са савременом библиотеком, рачунарским центром, Институтом, лабораторијама, издавачком делатношћу и др.

   

Web site: www.sf.bg.ac.rs

 
all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" i ЈП “Путеви Србије” / дизајн: © 2015 / www.omnibus.rs