4. Srpski kongres o putevima
0102030405060708091011
CYR | LAT | ENG 

5. Srpski kongres o putevima / 30 - 31. maj 2024.

Organizatori i suorganizatori kongresa

Organizator: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita"


Srpsko društvo za puteve vuče korene iz daleke 1934 godine, kao jedan od pravnih sukcesora tadašnjeg Društva za puteve, osnovanog na Tehničkom fakultetu u Beogradu od strane istaknutih stručnjaka, inženjera, profesora i rukovodioca u ondašnjem putnom sistemu. Osnivačka Skupština održana je 17.05.1934. godine, a odmah po formiranju iz Beograda je pokrenuta inicijativa da se u ondašnjim banovinama, u njihovim sedištima, kao i većim gradovima, formiraju Društva za puteve i odmah počnu sa radom. Prvi časopis koji izdaje Društvo zvao se „Glasnik“.

Rad i organizacija Srpskog društva za puteve od 1934. do 1940. godine odvijali su se u početnim koracima stvaranja sadržaja rada i organizacije na svojoj teritoriji, kao i podsticaju da se organizuju Društva za puteve u preostalim banovinama i većim mestima, a takođe se radilo i na povezivanju Društva sa Društvima susednih zemalja i međunarodnim organizacijama za puteve. Društvo je imalo za cilj da prati i razmatra sva stručna pitanja vezana za razvoj putne mreže, njeno modernizovanje, unapređenje i specijalizaciju stručnog osoblja na projektovanju, građenju i održavanju puteva. Rukovodstvo Društva je imalo poseban zadatak da redovno obezbeđuje finansijska sredstva za normalan rad Društva, štampanje „Glasnika“ i druge aktivnosti. Finansijska sredstva su obezbeđivana putem članarine, reklama u časopisu, donacija svih zainteresovanih organizacija i pojedinaca.

Srpsko društvo za puteve je davalo predloge i svoje primedbe na zakonodavna akta, propise i standarde. Redovne skupštine su održavane godišnje, a svake druge godine kongresi, stručna predavanja, izložbe posvećene aktuelnim temama i dr. Posebna pažnja je posvećena saradnji sa međunarodnim organizacijama za puteve kao što su: „Stalno međunarodno udruženje za kongrese puteva“ sa sedištem u Parizu (to udruženje je 1934. godine obeležilo 20 godina postojanja) i Udruženje Društava za puteve sa susednim državama (Makedonijom, Bugarskom, Grčkom i Rumunijom).

Posle II svetskog rata Društvo za puteve Srbije VIA-VITA nastavilo je sa radom 17.05.1953. godine na Skupštini koja je održana u Beogradu. Za predsednika je izabran Radojica Jauković, dipl.inž.građ. koji je tada bio direktor Direkcije za puteve Srbije. Tada je odlučeno i da se izdaje časopis „Put i saobraćaj“. Redovno su održavane godišnje skupštine. Društvo je konsultovano kod donošenja svih zakonskih propisa i normativa putnog sistema. Timovi koji su kreirali rad Društva, planski su ostvarivali sve ideje, i to posebno kada je reč o saradnji sa IRF, AIPCR i drugim međunarodnim organizacijama u svetu. Srpsko društvo za puteve je redovno i aktivno učestvovalo u radu u Savezu društava za puteve Jugoslavije.

Srpsko društvo za puteve nastavlja tradiciju dosadašnjih šesnaest Kongresa organizovanih na prostoru na kome je delovalo i ovo Društvo za puteve. Prvi Srpski kongres o putevima održan 2014. godine predstavlja prvu manifestaciju ove vrste koja se održala u Republici Srbiji kao samostalnoj državi, a sa održavanjem narednih (2016, 2018, 2022), ima već tradiciju redovnog održavanja, u čemu se ogleda njegov poseban značaj.

   

Web site: via-vita.rs

Organizator: Јаvno preduzeće "Putevi Srbiје"


Shodno Zakonu o javnim putevima (Sl. Glasnik RS, broj 101/05) osnovano je Javno Preduzeće „Putevi Srbije“ za upravljanje državnim putevima. JP „Putevi Srbije“ obavlja poslove koji se odnose na održavanje, zaštitu, eksploataciju, razvoj i upravljanje državnim putevima prvog i drugog reda u Republici Srbiji. Uz zaštitu i eksploataciju puteva JP „Putevi Srbije“ organizuje i obavlja stručne poslove na izgradnji, rekonstrukciji i u upravljanju saobraćajem na državnim putevima u Republici Srbiji.

Pred JP "Putevi Srbije" se, danas, postavljaju zadaci od prvorazrednog nacionalnog značaja u oblasti očuvanja, dalje izgradnje i unapređenja putne mreže Republike Srbije. Osnovne obaveze JP "Putevi Srbije" date su u Zakonu o putevima, i u najkraćem to su: Održavanje, zaštita, izgradnja i rekonstrukcija državnih puteva prvog i drugog reda koje se vrši na osnovu programa radova koje donosi JP "Putevi Srbije", uz saglasnost Vlade Republike Srbije. Prioritetna obaveza je održavanje puteva. JP "Putevi Srbije" je dužno da obezbedi trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu državnih puteva prvog i drugog reda i da omogući bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja na njima. Izrada tehničke dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcija državnog puta prvog i drugog reda, njegovog dela ili putnog objekta ustupaju se putem javnog nadmetanja. Vrlo značajna obaveza JP "Putevi Srbije" je da organizuje i kontroliše naplatu putarine (posebne naknade za korišćenje autoputa). JP "Putevi Srbije" sprovodi propise iz oblasti puteva, organizuje i kontroliše poslove naplate, posebne naknade za upotrebu puta, njegovog dela i objekta na njemu, tako što: daje uslove i saglasnosti za priključenje prilaznog puta na državni put prvog i drugog reda; izdaje odobrenja za postavljanje natpisa pored državnih puteva prvog i drugog reda; vodi evidenciju o stanju na državnim putevima prvog i drugog reda i tehničkih podataka i katastara za puteve; daje saglasnost za postavljanje vodova i instalacija u trupu državnog puta prvog i drugog reda, zemljišnom pojasu i zaštitnom pojasu; izdaje dozvole za vanredni prevoz; izdaje saglasnosti za postavljanje objekata i postrojenja u zaštitnom pojasu pored državnih puteva prvog i drugog reda.

Prioritetni cilj rada JP "Putevi Srbije" je održavanje i obnova postojeće mreže puteva, povećanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja, upošljavanje kapaciteta naših preduzeća za puteve i građevinskih preduzeća, obezbeđenje dopunskih izvora finansiranja, direktna i efikasna saradnja sa međunarodnim finansijskim i stručnim organizacijama, izgradnja puteva, uključivanje u sistem brzih saobraćajnica evropskog značaja i povećanje sredstava za puteve.

   

Web site: www.putevi-srbije.rs

 

Suorganizator: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti građevinarstva i geodezije u našoj zemlji. Naš fakultet ima dugu i bogatu tradiciju, počeci nastave iz oblasti građevinarstva na ovim prostorima vezuju se za 1846. godinu kad je Knjaz Srpski Aleksandar Karađorđević svojim ukazom osnovao Indžinirsku školu u Beogradu. Stoga se ova godina nalazi i na grbu našeg fakulteta uz latinske reči studere, docere, aedificare koje simbolizuju delatnost fakulteta u oblasti nastave, nauke i struke.

Od osnivanja samostalnog Građevinskog fakulteta, na njemu je diplomiralo oko 11.600 građevinskih i geodetskih inženjera, odbranjeno oko 540 magistarskih i 285 doktorskih teza. Tokom ovog perioda na Građevinskom fakultetu predavala su velika imena srpskog graditeljstva, dok je sa fakulteta birano 16 redovnih i 6 dopisnih članova SANU i drugih inostranih akademija.

   

Web site: www.grf.bg.ac.rs

Suorganizator: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu


Vlada FNRJ je, 13. septembra 1950. godine, donela uredbu kojom je osnovana Visoka saobraćajna škola (VSŠ) kao "najviša nastavno-vaspitna i naučna ustanova za spremanje visokoškolskih stručnjaka za eksploataciju saobraćajnih sredstava pojedinih grana saobraćaja, naučno-istraživački rad i učestvovanje u naučnom rešavanju problema iz oblasti saobraćaja".

Početkom 1978/79. školske godine Saobraćajni fakultet se uselio u svoju novu zgradu u ulici Vojvode Stepe 305. Ona raspolaže sa oko 13800 m2 korisne površine (32 učionice, 5 amfiteatara, 7 laboratorijskih prostorija, biblioteka, 86 kabineta, 18 kancelarija, sala za sednice i dr.). Danas Saobraćajni fakultet raspolaže sa savremenom bibliotekom, računarskim centrom, Institutom, laboratorijama, izdavačkom delatnošću i dr.

   

Web site: www.sf.bg.ac.rs

 
all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" i JP Putevi Srbije / design: © 2015 / www.omnibus.rs